VNI-INDEX: 632.03 +3.26(0.52%)
VN30: 668.96 +1.06(0.16%)
HNX30: 153.62 -2.59(-1.66%)
UPCOM: 50.16 -0.43(-0.85%)

Đừng tìm kiếm các cổ phiếu
Hãy chọn các nhà Quản lý tài chính chuyên nghiệp.

 
Đầu tư Ủy thác - Mô hình đầu tư mới dựa trên hiệu năng các nhà Quản lý tài chính.
Hãy lựa chọn nhà Quản lý tài chính chuyên nghiệp phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.
 
VinhNT
VinhNT
THÁNG TRƯỚC
2.15%

TTF
TTF
THÁNG TRƯỚC
1.7%

ChienCP
ChienCP
THÁNG TRƯỚC
1.58%

THỐNG KÊ
 • Số Nhà Quản lý: 5
 • Số Nhà đầu tư: 12
 • Tài sản: 20,308,211,377
 • Lợi nhuận: 794,511,377
 
Application Log
Timestamp Level Category Message
15:17:17.229830 trace system.CModule
Loading "log" application component
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.230705 trace system.CModule
Loading "request" application component
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.231067 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.231404 trace system.CModule
Loading "cache" application component
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.232211 trace system.caching.CFileCache
Serving "Yii.CUrlManager.rules" from cache
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.233372 trace system.CModule
Loading "user" application component
in /var/www/html/uythac/protected/components/Controller.php (30)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.233684 trace system.CModule
Loading "session" application component
in /var/www/html/uythac/protected/components/Controller.php (30)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.236190 trace system.CModule
Loading "db" application component
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (12)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.236577 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (12)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.238379 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW COLUMNS FROM `tbl_user`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (12)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.241626 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_user`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (12)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.242930 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW COLUMNS FROM `tbl_investor_report`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (13)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.244816 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_investor_report`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (13)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.245285 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL:   SELECT
tbl_user.*,sum(tbl_investor_report.profit_percent) as tong FROM tbl_user 
left JOIN tbl_investor_account On tbl_user.id =
tbl_investor_account.broker_id  left JOIN tbl_investor_report On
tbl_investor_account.id = tbl_investor_report.investor_account_id WHERE
tbl_user.type = 1 and status =1 GROUP BY tbl_user.id ORDER BY tong desc
limit 4
in /var/www/html/uythac/protected/models/User.php (253)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (14)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.264952 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW COLUMNS FROM `tbl_news`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (16)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.267354 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_news`
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (16)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.268239 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT *
FROM `tbl_news`
WHERE user_id=63 LIMIT 2
in /var/www/html/uythac/protected/models/News.php (69)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (18)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.269457 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * 
        from tbl_investor_report as ir
        INNER JOIN tbl_investor_account as ia ON
ir.investor_account_id=ia.id
        where 
        ia.broker_id = 63 and 
        ir.reported_date IN (
          Select MAX(reported_date) 
          FROM tbl_investor_report
          where tbl_investor_report.reported_date <= "2014-07-31
23:59:59%" 
          GROUP BY investor_account_id )
        
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorReport.php (108)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (19)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.547123 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT *
FROM `tbl_news`
WHERE user_id=66 LIMIT 2
in /var/www/html/uythac/protected/models/News.php (69)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (18)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.548338 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * 
        from tbl_investor_report as ir
        INNER JOIN tbl_investor_account as ia ON
ir.investor_account_id=ia.id
        where 
        ia.broker_id = 66 and 
        ir.reported_date IN (
          Select MAX(reported_date) 
          FROM tbl_investor_report
          where tbl_investor_report.reported_date <= "2014-07-31
23:59:59%" 
          GROUP BY investor_account_id )
        
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorReport.php (108)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (19)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.823070 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT *
FROM `tbl_news`
WHERE user_id=62 LIMIT 2
in /var/www/html/uythac/protected/models/News.php (69)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (18)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:17.823988 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * 
        from tbl_investor_report as ir
        INNER JOIN tbl_investor_account as ia ON
ir.investor_account_id=ia.id
        where 
        ia.broker_id = 62 and 
        ir.reported_date IN (
          Select MAX(reported_date) 
          FROM tbl_investor_report
          where tbl_investor_report.reported_date <= "2014-07-31
23:59:59%" 
          GROUP BY investor_account_id )
        
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorReport.php (108)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (19)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.105067 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT *
FROM `tbl_news`
WHERE user_id=67 LIMIT 2
in /var/www/html/uythac/protected/models/News.php (69)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (18)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.106203 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * 
        from tbl_investor_report as ir
        INNER JOIN tbl_investor_account as ia ON
ir.investor_account_id=ia.id
        where 
        ia.broker_id = 67 and 
        ir.reported_date IN (
          Select MAX(reported_date) 
          FROM tbl_investor_report
          where tbl_investor_report.reported_date <= "2014-07-31
23:59:59%" 
          GROUP BY investor_account_id )
        
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorReport.php (108)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (19)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.381442 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT count(*) as total
FROM `tbl_user`
WHERE type=1
in /var/www/html/uythac/protected/models/User.php (263)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (31)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.382078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT count(*) as total
FROM `tbl_user`
WHERE type=2
in /var/www/html/uythac/protected/models/User.php (263)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (34)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.382579 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT sum(money) as total
FROM `tbl_user`
WHERE type=2
in /var/www/html/uythac/protected/models/User.php (276)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (37)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.383023 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT 
          sum(money) as total
         FROM tbl_user
         where tbl_user.type=1 or tbl_user.type = 2
        
in /var/www/html/uythac/protected/models/User.php (475)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (41)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.384308 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT sum(investor_money) as total
FROM `tbl_investor_account`
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorAccount.php (247)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (42)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.384833 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT sum(current_money) as total
FROM `tbl_investor_account`
in /var/www/html/uythac/protected/models/InvestorAccount.php (264)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (45)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.385237 trace system.CModule
Loading "themeManager" application component
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.387324 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (8)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
in /var/www/html/uythac/index.php (13)
15:17:18.388375 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/views/MetaDataSite.php (17)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/MetaDataSite.php (24)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (8)
15:17:18.389934 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW COLUMNS FROM `tbl_stock`
in /var/www/html/uythac/protected/models/base/StockBase.php (25)
in /var/www/html/uythac/protected/models/Stock.php (24)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/header.php (18)
15:17:18.392365 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_stock`
in /var/www/html/uythac/protected/models/base/StockBase.php (25)
in /var/www/html/uythac/protected/models/Stock.php (24)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/header.php (18)
15:17:18.392829 trace system.db.ar.CActiveRecord
Stock.findAllByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/header.php (18)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (13)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
15:17:18.393450 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_stock` `t` WHERE `t`.`type`=:yp0
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/header.php (18)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (13)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
15:17:18.396114 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW COLUMNS FROM `tbl_page_other`
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (6)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
15:17:18.397850 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_page_other`
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (6)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
in /var/www/html/uythac/protected/controllers/HomeController.php (60)
15:17:18.398304 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (9)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.398726 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (9)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.399841 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (10)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.400245 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (10)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.401515 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (11)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.401952 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (11)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.402672 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (12)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.403063 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (12)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.403620 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (13)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.404010 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (13)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.404603 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (14)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.404983 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (14)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.405632 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (15)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.406027 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (15)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.406678 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (16)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.407075 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (16)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.407732 trace system.db.ar.CActiveRecord
PageOther.findByAttributes()
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (17)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)
15:17:18.408132 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_page_other` `t` WHERE `t`.`code`=:yp0
LIMIT 1
in /var/www/html/uythac/protected/models/PageOther.php (27)
in /var/www/html/uythac/protected/widgets/footer.php (17)
in /var/www/html/uythac/themes/classic/views/layouts/home.php (20)